Kommune

Alt det, du bør vide som kommune

Opholdsstedet Forza er beliggende i det natur skønne Række Mølle i Midtjylland, vores hovedmål er at støtte og udvikle den unge til selvstændighed og selvforsørgelse. På Forza vægter vi at skabe trygge læringsmiljøer for den unge, hvor der bliver taget afsæt i nærmeste udviklingszone.

På Forza bliver den unge mødt af uddannet personale, hvor fagligheden er i fokus. Forza har flere samarbejdspartnere, hvor det socialpædagogiske arbejde er centrum, for at sikre den høje faglighed og understøtte personalet i, at have de rette redskaber til at støtte den unge.

Børne- og ungehjem som opholdssted,

Forza tilbyder anbringelser efter SEL § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3. Som led i anbringelsen eller som ekstern funktion har Forza samarbejde med eksterne behandlere. Du kan desuden læse yderligere i rubrikkerne til venstre.

Har du spørgsmål, så tag gerne kontakt.

Døgntakst

4.150,00 kr. per døgn

Døgntaksten dækker:

 • Værelse med seng, tøjskab/reol, sengebord, loftlampe, whiteboard tavle, 2 stk. sengetøj, pude, dyne, håndklæder, og vasketøjskurv.
 • Transport til og fra skole, beskæftigelse og fritidsaktiviteter.
 • Transport til læge, tandlæge, kriminalforsorgen og psykologsamtaler.
 • Tøj-og lommepenge efter KL’s takster.
 • Fødselsdagsgaver og julegaver.
 • Medicin.
 • Hjemtransport til samvær hos forældre.
 • Redskaber til skole.
 • Kontingenter til fritidsaktiviteter som ungdomsklub og sport.
 • Udstyr til vise sportsgrene dog efter aftale i anbringelseskontakten.
 • Frisør.
 • Personlig hygiejne.
 • Fri internet.
 • Koloni.

Normering

57,8 borgerrettede timer pr. plads pr. uge

Forza vægter en høj normering så der er tid til den enkelte ung. Vi tror på, at det er i samspillet der skabes relation mellem personalet og den unge, og at den stærke relation er vejen mod udvikling og trivsel.

Målgruppe

Målgruppe beskrivelse

Opholdsstedet Forza modtager unge i alderen 12-17 årig med psykiske -og sociale problemstillinger i form af følelses-, adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder, hvor der er behov for en socialpædagogisk indsats, leveret af et fagligt kvalificeret personale.

Der er kan være tale om sårbare unge, som har været udsat for omsorgssvigt og udviklingstraumer med dertil hørende psykosociale problematikker fra deres barndom. Den unge kan derved have svære og udtalte følelsesmæssige skader, som kan have medført, at den unge har svært ved at indleve sig i egne og andres følelser, grænser og normer, og at regulere egne følelser i forskellige situationer eller sociale kontekster. Der kan være ustabilitet i den unges selvbillede og identitetsfølelse, samt lavt selvværd. Der vil ofte ses en kompleksitet og intensitet i den følelsesmæssige reaktion. Således kan der være forandring i sindsstemning såsom depression, irritabilitet, angst, manglende impulskontrol og impulsiv adfærd, hvor der er behov for forudsigelighed, genkendelighed, omsorg og nærvær med afsæt i trygge rammer.

Forza er godkendt til:

 • Angst
 • Udadreagerende adfærd
 • Kriminalitet, ikke-personfarlig
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Anden psykisk vanskelighed
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Omsorgssvigt
 • osv.

Metoder

Pædagogisk metode

 • Mentalisering

Målemetoder

 • Daglige risikovurderinger (Trafiklys)
 • Sofus (Dagbogssystem)
 • Big data

Udredningsmetode

 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Integrated Children’s System (ICS)

Pædagogiske indsats

Formål

Det overordnede formål med en anbringelse på Forza er, at den unge på sigt lærer at klare sig selv, enten uden eller med et minimum af støtte efter det 18. år. Målet er at lære den unge at bo i egen lejlighed, støtte i dennes skole, uddannelse eller beskæftigelse, og understøtte den unges deltagelse i det samfundsmæssige liv, lære at tage vare på sig selv i forhold til dennes særlige livsforløb og problemer, samt at fremme udviklingen mod en større selvstændighed.

Centralt for Forzas indsats er arbejdet med den unges netværk, og at den unge opretholder eller skaber gode og hensigtsmæssige relationer til familien, jævnaldrende og nøglepersoner i deres liv.

Anden del af indsatsen er at udvikle redskaber i samarbejde med den unge, så denne kan håndtere følelsesmæssige belasteringer, uden at komme i uhensigtsmæssige situationer.

Socialpædagogiske indsats

​Det socialpædagogiske arbejde på Forza har udgangspunkt i samspillet med den unge, hvor oplevelsen er et personale, som møder den unge med åbenhed, balance i relationen, udviser empati, nysgerrigehed for det man obseverer og tålmodighed i de forskellige situationer i hverdagen.

 • Første indsats er at skabe tillid og relation, der kan fremme motivationen hos den unge og derved understøtte en positiv udvikling.
 • Anden indsats er at skabe en tryg og forudsiglig hverdag for den unge, hvor der er udviklingsskabende miljøer den unge kan begå sig i.
 • Trejde mål er at understøtte den unges drøm i forhold til skole, udannelse eller beskæftigelse.

Det socialpædagogiske arbejde realiseres gennem en række psykologiske og pædagogiske metoder, som anvendes af personalet på Forza.

Tilgange

Hvordan Forza sætter mål op sammen med den unge

Forza arbejder ud fra de handlemål som fremsættes af anbringende myndighed, herfra udarbejder Forza en behandlingsplan med fokus på den individuelle, pædagogiske indsats. Forza opretter, sammen med den unge delmål under anbringelsen, hvor der tages afsæt i de forskellige handlemål.

På Forza tager vi altid udgangspunkt i den unges nærmeste udviklingszone, når vi opretter delmål. Dette for at sikre succes hos den unge på vejen mod det overordnede handlemål fra anbringende myndighed.

Når vi opretter delmål bliver der taget udgangspunkt i metoden SMARTE mål.

Hvordan følger Forza op på de fastsatte mål?

På Forza dokumenterer personalet hver dag ud fra de forskellige handlemål, indsatsmål og delmål. Anbringende kommune vil efter behov få opdatering på den unge ud fra tre kriterier:

 1. Hvordan det går på afdelingen
 2. Skole og / eller beskæftigelse
 3. Hjemrejse og samvær

Forza afholder personalemøde hver 14. dag, hvor der internt reflekteres over den unges aktuelle udvikling og trivsel, med afsæt i handle- og delmål. Der bliver taget referat af hvert møde, som lægges tilgængeligt på beskyttet drev.

For at sikre en systematisk og målbar tilgang, bliver der dokumenteret direkte på delmålene hver dag i vores dokumentations program hvor hvert delmål scores så personalet kan holde sig opdateret angående udviklingen hos den unge. Ydermere er der dagligt sparring personalet imellem ud fra en mentaliserende tilgang, hvor man hele tiden er nysgerrige på hvordan vi kan hjælpe den enkelte.

Se filmen om os

Det gode samarbejde med mennesket i fokus